Какво е DiSSCo

Научната инфраструктура „Разпределената система от научни колекции – България (DiSSCo-BG)“ е българският участник (национален възел) в паневропейската „Разпределена научна инфраструктура DiSSCo“, приета през октомври 2018 г. като научна инфраструктура от европейско значение и включена в Пътна карта – 2018 на Европейския стратегически форум за научноизследователски инфраструктури (ESFRI).

Мисия
Нашата мисия е да изведем основните български колекции за биологично разнообразие в дигиталната ера. Като част от паневропейския проект DiSSCo за надграждане на научна инфраструктура, ние се придържаме към неговата мисия, която е „да се мобилизира, обедини и предостави информация за биологично разнообразие в мащаба, формата и точността, изисквани от научните общности; да се превърне фрагментираната съвкупност от национални инфраструктури в единна и адекватна на нуждите съвременна научноизследователска инфраструктура.” В съответствие с особеностите на концептуалното и технологично ниво на нашите колекции, мисията на DiSSCo-BG е да изведем основните български колекции за биологично разнообразие в дигиталната ера.

Основна цел
С този проект двата института целят да надградят технологичния, дигиталния и експертния си капацитет, за да повишат капацитета на колекциите и на основаните на тях изследвания, с което да отговорят на потребностите на обществото от съвременна наука в областта на биоразнообразието, да постигнат високите международни стандарти в поддържането на най-големите колекции за биологично и геологично разнообразие в България и да участват ефикасно в развитието на паневропейската „Разпределена научна инфраструктура DiSSCo“.

Българският консорциум (DiSSCo-BG) включва Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките (ИБЕИ–БАН) и Националния природонаучен музей при Българската академия на науките (НПМ–БАН). Тези две институции поддържат научни колекции с организми, събрани през последните 130 години и са най-важните научни центрове в България, които провеждат изследвания, основани на научни колекции. Въпреки че тяхната инфраструктура, свързана с научни колекции, е значително подобрена през последните 15 години, необходими са допълнителни усилия за да се достигне нивото на международните стандарти, приети от паневропейската инфраструктура DiSSCo.

Основната цел на ESFRI паневропейската научна инфраструктура DiSSCo е изграждане на електронна инфраструктура за членовете на консорциума, почти всички от които вече са решили проблемите, свързани с физическото оборудване за съхранение на колекции и свързаното с тях лабораторно оборудване в рамките на предишни проекти. Новите членове в координираната европейска инфраструктура за колекции като НПМ-БАН и ИБЕИ-БАН се нуждаят и от изграждане на физическата инфраструктура за дългосрочно съхранение на колекциите, тъй като същата е морално остаряла или липсва. Тази специфична особеност на българското членство е отразена в целите на настоящия проект.