Управление на проекта
Управителен съвет (УС)

Управителният съвет на проекта е отговорен за вземане на решения за всички дейности. Основните решения по проекта ще бъдат взети след получаване на становища или препоръки на Международния научен съвет (МНС) и провеждане на дискусии, включващи участници от съответните РП или задачи. За целите на бързо вземане на решения и за ежедневното управление на проекта, всички участници ще бъдат информирани чрез E-бюлетин на проекта и по имейл. Това ще гарантира прозрачност на управлението. Важна част от ръководството в това отношение ще бъде организирането на вътрешни срещи на всички участници, отговорни за определена задача, и на координатора, особено в случаите, когато трябва да се вземе незабавно решение. В случаи, в които няма взето консенсусно решение ще се проведе мажоритарен вот след обсъждане в УС или ИС.

Членове на УС


Функции на УС

  • Одобряване на ръководителите на работни пакети и ръководителите на задачи
  • Одобряване на годишните планове и разпределението на бюджета
  • Окончателно одобрение на годишните отчети
  • Окончателно одобрение на резултатите