Управление на проекта
Финансово управление на проекта

Координаторът на проекта и ръководителят по контрола на разпределението на средствата са отговорни за финансовите въпроси по проекта и организацията за подготовката на одит. Координаторът, директорите на членовете на консорциума и финансовият ръководител ще осигурят ефективното финансово управление на проекта. Плащанията ще се извършват от счетоводния отдел на ИБЕИ-БАН според предвидения финансов режим. Бюджетът ще бъде преведен според разпределението на разходите в договорения финансов план от координатора на проекта.

Отговорности на финансовия ръководител:

  • контролира разпределението на средствата и разходите в съответствие с годишните финансови планове
  • осигурява комуникацията със счетоводните отдели на членовете на консорциума