Първо позоваване в научна статия на образци на растения от хербариума на Националния природонаучен музей към БАН, дигитализирани по проект DiSSCo-BG

В своята публикация "Antioxidant Capacity of Herzegovinian Wildflowers Evaluated by UV–VIS and Cyclic Voltammetry Analysis"

(https://www.mdpi.com/1420-3049/27/17/5466) учени от Университета в Мостар и Университета в Сплит сравняват антиоксидантния капацитет (свойството на растенията да неутрализират свободните радикали) на 4 вида ароматни билки от флората на Херцеговина: Artemisia absinthium L. (горчив пелин), Artemisia annua L. (едногодишен пелин), Mentha × piperita L. (посевна мента) и Origanum vulgare L. (риган).

С цел обобщаване на популярността и разпространението на тези видове, авторите съобщават в кои хербариуми на Балканите се съхраняват образци от посочените видове. Един от тях е хербариумът „Борис Ахтаров“ на НПМ-БАН, от който се цитират серийните номера на материали от O. vulgare и A. аbsinthium. Това е първото позоваване на материал от хербариума на НПМ-БАН, откакто е въведена новата стандартизирана номерация и откакто се поддържа база данни за въвеждане и съхранение на информацията от музейните колекции Specify.

Specify e затворена платформа за поддръжка на биологични колекции, която е адаптирана за нуждите на колекциите в музея в рамките на проекта “Разпределена система от научни колекции – България (DiSSCo–BG)”. До момента е въведена информацията на над 900 образеца от висши растения. Предстои въвеждането на още над 3000 образеца от висши растения и лишеи, както и дигитализираната информацията от ботаническата колекция да бъде свързана с онлайн платформи със свободен преглед и достъп като Jointly administered herbarium management system and specimen database (JACQ).


Хербариумът на НПМ-БАН е регистриран в Index Herbariorum с акроним BNHM с две колекции — висши растения и лишеи. Колекцията от висши растения съдържа над 5000 хербарийни образци. Колекцията от лишеи е една от най-богатите в страната с над 3000 образеца, в много добро състояние и добре организирана.

През 2020 хербариумът е подреден в ново хранилище, в което двете колекции са реорганизирани и се съхраняват при подходящи условия.