Научна публикация съобщава за три нови за фауната на България вида листни бълхи от дигитализираната научна колекция от Hemiptera: Psylloidea на Националния природонаучен музей при БАН

В статията Psyllids (Hemiptera: Psylloidea) in the entomological collection of the National Museum of Natural History, Bulgarian Academy of Sciences, публикувана в престижното реферирано списание Historia naturalis bulgarica, е описана цялата колекция от листни бълхи (Hemiptera: Psylloidea), съхранявана в музея и дигитализирана по проект "Надграждане на научната инфраструктура "Разпределена система от научни колекции – България (DiSSCo-BG)".

Част от дигитализираният материал потвърждава публикуваните данни от началото на 20 век от един от създателите на българската ентомологична школа - Димитър Йоакимов, макар и основната му колекция да е загубена при бомбардировките на София през Втората световна война. Другата част от колекцията е събиран по-късно материал, неизследван до сега. При проучването му авторите Моника Праматарова (НПМ-БАН, СУ “Св. Кл. Охридски”), Игор Маленовски (Моравски музей в Бърно, Чехия) и Илия Гьонов (СУ “Св. Кл. Охридски”) установяват, че колекцията съдържа 25 вида, от които три са нови за фауната на България и за първи път се съобщават в публикацията. Това са видовете Aphalara maculipennis Löw, 1886, Cacopsylla ulmi (Foerster, 1848) and Dyspersa abdominalis (Flor, 1861).

Ентомологичната колекция на Националния природонаучен музей, БАН е най-голямата в страната и съхранява над 500 000 образци от различни групи насекоми, сред които и типусните екземпляри на много нови за науката видове. Учените от музея продължават дигитализацията на ентомологичната колекция на НПМ-БАН и се надяват скоро да публикуват следващите резултати.