Работен пакет 1. Управление на проекта
Ръководител: проф. дбн Бойко Георгиев
Работен пакет 1 (РП 1) е фокусиран върху координацията и управлението на проекта, за да се постигнат целите на DiSSCo-BG. Предвидените дейности включват координация, текущо управление, надзор, контрол на времевия график и качеството на работните дейности, вътрешен информационен поток. Координирането на контактите с Министерството на образованието и науката и управленската структура на паневропейската DiSSCo НИ са важни елементи на този РП. РП 1 е отговорен и за разработването на системата от политики и регламенти, свързана с колекциите, както и за провеждането на външна оценка на DiSSCo НИ. Вътрешната управленска структура е изградена на три нива - Управителен съвет (УС), Изпълнителен съвет (ИС), Съвети за работните пакети (СРП).
Цели на Работен пакет 1
 • Административно и финансово управление на проекта
 • Координиране на контактите с Министерството на образованието и науката и паневропейската DiSSCo НИ
 • Контрол на качеството и времевия график на резултатите от проекта
 • Създаване на механизми за вътрешна комуникация
 • Организиране на разработването на регламенти и политики
 • Комуникация със заинтересованите страни
 • Организиране на външна оценка на DiSSCo-BG НИ
Описание на работата
Задача 1.1. Организация, мониторинг и оценка на проектните дейности
Ръководител на задачата: проф. дбн Бойко Б. Георгиев
Тази задача е предвидена за целия срок на проекта. Тя включва организиране на:
 • годишни заседания на Управителния съвет
 • годишни заседания на участниците в проекта
 • редовни (на всеки 3 месеца) и ad hoc заседания на Изпълнителния съвет
 • координиране на дейности, свързани с повече от един РП
 • поддържане на проектната документация (доклади, графици, планове и т.н.)
 • координация на контактите с Министерството на образованието и науката
 • координация на контактите с паневропейския DiSSCo НИ
 • координация на подготовката на документи, свързани с работата на цялата НИ (планове, доклади и др.)
Задача 1.2. Създаване и поддръжка на информационната система за управление (списъци за разпространение по електронна поща и електронен бюлетин, издаван веднъж на три месеца)
Ръководител на задачата: Елена Семерджиева
Тази задача е насрочена за целия срок на проекта. Списъкът за разпространение по електронна поща ще бъде използван при определени случаи. Електронният бюлетин ще се публикува на всеки три месеца и ще включва проучване на най-важните текущи дейности. Той ще бъде достъпен за целия персонал на членовете на консорциума, за да се осигури пълна прозрачност на дейностите по проекта и да се разпространят решенията на УС и ИС. Създаването на управлявана информационна система (списъци за разпространение по електронна поща, електронен бюлетин) ще гарантира информационния поток между участниците в проекта и ще подпомага с координационните дейности. Той ще включва също график на дейностите на проекта и информация за напредъка на изпълнението на задачата.

Задача 1.3. Разработване на свързани с НИ политики и регламенти
Ръководители на задачата: доц. Владимир Бозуков и доц. Ростислав Бекчиев
Следните политически документи, свързани с НИ, се предвижда да бъдат разработени или преработени въз основа на съществуващите вътрешни разпоредби на двамата партньори или въз основа на документите, приети от паневропейския DiSSCo НИ или CETAF.
 • Етичен кодекс за ръководене на колекцията
 • План за управление на интелектуалната собственост
 • План за отворена наука
 • План за трансфер на знания и технологии
 • Дългосрочна устойчивост на НИ
 • Достъп до физическата инфраструктура на НИ
 • Достъп до дигиталната НИ
 • Управление на информацията на НИ
Тези документи трябва да бъдат хармонизирани с аналогичните, приети от партньорите DiSSCo и CETAF и точният график предстои да бъде изготвен. През първия месец от изпълнението на проекта ще бъде учредена Работната група за политики, свързани с колекциите. Ежегодно ще се предлага план за документите, които ще бъдат разработени (или преработени), най-вече в зависимост от графика за развитие на политиките на паневропейската DiSSCo НИ. За цялото времетраене на проекта (2020-2023 г.) обаче трябва да се изготви и въведе в действие пълен набор от политически документи и регламенти.

Задача 1.4. Външна оценка на НИ
Ръководител на задачата: проф. Анета Костадинова
Тази задача е предвидена за 2023 г. (месеци 37–42), след изпълнението на основната работа за развитието на физическата и дигиталната инфраструктура, включена в DiSSCo-BG RI. Планираме да поискаме от управляващите структури на паневропейския DiSSCo НИ, например от Централния координационен офис на DiSSCo, да сформират група от оценители, които да оценят качеството на развитието на DiSSCo-BG RI. Тяхната оценка и препоръка ще бъдат от решаващо значение за по-нататъшната ни работа в рамките на DiSSCo Implementation (Construction) Phase (до 2025 г.) и по време на DiSSCo First Operational Phase (2025-2030 г.).

Отчетни документи по РП 1
 • Д1.01-Д1.04: Решения на управителния съвет относно годишния план и разпределението на бюджета
 • Д1.05-Д1.08: Одобрени годишни отчети от Управителния съвет
 • Д1.09-Д1.12: Годишни отчети за разработените от консорциума политики
 • Д1:13: Доклад на групата, осъществяваща външната оценка на НИ
 • Д1:13: Доклад на групата, осъществяваща външната оценка на НИ
 • Д1.14: Одобрен план от УС за необходимите мерки, в съответствие с външната оценка на НИ
 • Д1.15: Краен отчет за разработените от консорциума политики
 • Д1.16: Краен отчет за изпълнението на проекта
Ключови събития по РП 1
 • К 1.1: Първа работна среща
 • К 1.2–К 1.3: Годишни срещи – първа година, втора година, трета година
 • Заключителна среща
 • К 1.6: Представяне на доклада за външна оценка на НИ
 • К 1.7: Одобряване и привеждане в сила на документите за политиките, свързани с колекции