Работен пакет 2. Надграждане на физическата инфраструктура на колекциите

Ръководител: доц. Гергана П. Василева

Работен пакет 2 (РП 2) обхваща дейности за надграждане на физическата инфраструктура, свързана с обновяване на съоръженията за дългосрочно съхраняване на колекциите (колекционните депа) и помощните лаборатории към тях в ИБЕИ–БАН и НПМ–БАН. Дейностите включват още и надграждане на апаратурата, необходима за ефективното провеждане на дигитализацията на колекциите.
Цели на Работен пакет 2
 • Надграждане на физическата инфраструктура (помещения и съоръжения) за дългосрочно съхранение на колекциите на ИБЕИ-БАН и НПМ-БАН и препарараторните лаборатории към тях.
 • Надграждане на микроскопското оборудване, IT екипировка и дигитална техника за заснемане (фототехника и системи за обработка на изображения), които да създадат максимално добра основа за провеждане на дигитализацията, осигуряване на свободен достъп и възможност за дългосрочно управление на създадените дигитални ресурси на колекциите.
Описание на работата
Задача 2.1. Надграждане на инфраструктурата за дългосрочно съхранение на колекциите в ИБЕИ-БАН.
Ръководители на задачата: доц. Ивайло Дедов (База 1), проф. Снежана Грозева (База 2), доц. Владимир Бозуков (База 3)
Дейности:
 • Реконструкция и адаптиране на помещение за зоологичните колекции на ИБЕИ–БАН в База 1 (подготовка и адаптиране на помещение, закупуване на колекционно оборудване)
 • Реконструкция на препараторна помощна лаборатория към микологичната колекция – База 3 (подготовка и адаптиране на помещение; закупуване и инсталиране на колекционно оборудване)
 • Обособяване и адаптиране на препараторна хладилна стая за дезинсекция на хербарни образци в хербариума на ИБЕИ-БАН (SOM) – База 3 (подготовка и адаптиране на помещение; инсталация и пускане в експлоатация на хладилен агрегат и надграждане на колекционното оборудване в хербариума)
 • Обновяване и надграждане на колекционното оборудване на депо по „Ентомология и арахнология“ – База 2
Задача 2.2. Надграждане на инфраструктурата за дългосрочно съхранение на колекциите в НПМ–БАН.
доц. Стоян Бешков, доц. Тихомир Стефанов, д-р Недко Недяклов
Дейности
 • Реконструкция и адаптиране на помещението и оборудването за съхранение на депо "Мокра колекция" – рецентни риби, земноводни, влечуги и рецентни птици (ремонт и подготовка на помещението; монтиране на мобилна стелажна система)
 • Реконструкция на депо "Фосилни безгръбначни и палеоботаника"
 • Реконструкция на лаборатория по ентомология (адаптиране на помещение, закупуване на колекционно оборудване)
 • Реконструкция на депо “Археозоология” (адаптиране на помещение, закупуване на колекционно оборудване)
Задача 2.3. Надграждане и обновяване на научното оборудване
Ръководители на задачата: доц. Стела Лазарова, д-р Боян Златков
Задачата обхваща обновяване на микроскопската техника (стереомикроскопи и микроскопи), надграждане на наличната оптична апаратура с дигитално оборудване и софтуер за обработка на изображения, надграждане на хладилната техника, микротом за фосилни образци и др. научно оборудване.
Дейности
 • Надграждане и обновяване на микроскопска техника (стереомикроскопи, обновяване на налична техника)
 • Микротом за фосилни образци
 • Надграждане на хладилното оборудване и консумативи за хладилно съхранение
Задача 2.4. Надграждане на IT оборудване и фототехника
Ръководители на задачата: Цветан Цветанов и доц. Ростислав Бекчиев
Задачата има за цел надграждане на IT оборудването и закупуване на съвременни дигитални системи за заснемане и софтуер за обработка на изображения (фотоапарати, оборудване и консумативи).
Дейности
 • Хардуерно и софтуерно надграждане на колекционните депа (закупуване на PC работни станции за кураторите, мрежови и периферни устройства), улесняващи попълването на дигиталния каталог и обработката на изображенията
 • Обновяване на дигиталната фототехника, необходима за заснемане на висококачествени изображения, т.е. DSLR-фотоапарати, макрообективи и аксесоари
Отчетни документи по РП 2
 • Д2.01: Отчет за надградените и новосъздадени депа за дълготрайно съхранение и колекционно оборудване в ИБЕИ–БАН и НПМ–БАН (инвентарни списъци, копия от фактури) – месеци 12, 24 и 38
 • Д2.02: Отчет за надграденото и новозакупено изследователско оборудване в ИБЕИ–БАН и НПМ–БАН (инвентарни списъци, копия от фактури) – месеци 12, 24 и 28
 • Д2.03: Отчет за надградената IT, софтуер и дигитално фотографско оборудване в ИБЕИ–БАН и НПМ–БАН (инвентарни списъци, копия от фактури) – месеци 12, 24 и 38
Ключови събития по РП 2
 • К2.1: Организационна среща за преглед на предложения, планиране и вземане на решения за надграждане и обновяване на колекционните депа и закупуване на колекционно оборудване – месеци 3, 12, 24 и 33
 • К2.2: Организационна среща за преглед на предложения, планиране и вземане на решения за надграждане на научното оборудване – месеци 3, 12 и 24
 • К2.3: Организационна среща за преглед на предложения, планиране и вземане на решения за надграждане на IT и дигитално фотографско оборудване – месеци 2, 12, 24 и 36