Научни колекции, съхранявани в ИБЕИ-БАН

След създаването на ИБЕИ-БАН през 2010 в института се обединяват колекциите на Института по зоология, Института по ботаника и Централната лаборатория по обща екология. Днес в ИБЕИ–БАН се съхраняват хербариум, микологична, палеоботанична и палинологична колекции, колекция с живи растения и зоологични колекции.
В допълнение към тези организирани и каталогизирани колекции, има и няколко колекции, предимно паразитни червеи, почвени нематоди, гастроподи, многоножки, водни безгръбначни, дребни бозайници, които са в процес на обработка по регистрацията и каталогизирането им.