Работен пакет 4. Повишаване капацитета на персонала с обучения и специализации

Ръководител: доц. Теодор Денчев

Работен пакет ( РП 4) е фокусиран върху повишаването на човешкия капацитет на кураторите и техническия персонал на колекциите. Обучението е насочено както към придобиване на знания за дългосрочно съхранение на биологични образци, така и към повишаване на уменията на служителите за дигитализиране. Трябва да се вземат предвид специфичните особености на различните групи организми: рецентни и фосилни растения, гъби, безгръбначни животни, гръбначни животни и др. Независимо че целта на проекта е да се гарантира дългосрочното съхранение и дигитализация на биологичните колекции, персоналът трябва да получи задълбочени знания в областта и специфични знания в конкретната група, която ще бъде обработена и ръководена. По тази причина в работния план на този РП ние комбинираме общо обучение за всички участници в проекта (обучителни курсове) и специфично индивидуално обучение, в зависимост от ръководената група (краткосрочни изходящи и входящи посещения). За изходящите краткосрочни специализации за изследователи в начална фаза на кариерно развитие планираме да използваме възможностите, предоставени от COST Action MOBILISE. Въпреки това, за наши служители, които нямат право да кандидатстват за финансиране от COST, ние ще организираме тяхната специализация с разходи от настоящия проект. Предвидени са входящи посещения за поканени експерти, които да консултират нашия персонал относно специфични техники и методи за дългосрочно съхранение и/или дигитализация.
Цели на Работен пакет 4
 • Повишаване на капацитета на персонала за дългосрочно съхранение на колекции с организми
 • Повишаване на капацитета на персонала за дигитализация на биологични и минералогични образци
Описание на работата
Задача 4.1. Общо-подготвителни курсове по дигитализация на биологични образци
Ръководители на задачата: доц. Теодор Денчев, гл. ас. Сирма Зидарова и доц. Тихомир Стефанов
Дейности:
 • Обучителен курс 1: приблизително 40 участници (първа година)
 • Обучителен курс 2: 30 участници (втора година)
Задача 4.2. Организиране на кръгли маси
Ръководители на задачата: доц. Николай Симов и доц. Райна Начева
Дейности
 • Кръгла маса "Дълготрайно съхранение на биологични образци" – 40 участници
 • Кръгла маса "Дигитализация на биологични и минералогични образци" – 40 участници
Задача 4.3. Провеждане на краткосрочни специализации
Ръководител на задачата: доц. Теодор Денчев
Организиране и провеждане изходящи посещения (до 2 седмици) във водещи центрове, специализирани в поддържането на колекции (8 специализации).

Задача 4.4. Организиране на входящи посещения
Ръководител на задачата: доц. Теодор Денчев
Организиране и провеждане на краткосрочни (до една седмица) входящи посещения на водещи международни експерти за обмен на опит и ноу-хау (3 посещения).

Отчетни документи по РП 4
 • Д4.01–Д4.04: Годишно планиране за обучението на персонала
 • Д4.05–Д4.08: Годишни доклади за обучението на персонала
 • Д4.09: Окончателен доклад за обучението на персонала
Ключови събития по РП 4
 • К4.1: Обучителен курс 1
 • К4.2: Кръгла маса 1
 • К4.3: Кръгла маса 2
 • К4.4: Обучителен курс 2