Работен пакет 5. Разпространение на информация за проекта и постигнатите резултати

Ръководител: Силвия Тошева

Този работен пакет е фокусиран върху дейностите за разпространение с оглед да се постигне целта на DiSSCo-BG – развитие на интегрирането на научната инфраструктура с широки кръгове на обществото. Основните дейности предвиждат широко разпространение на резултатите от проекта и разработване на конкретни планове за по-добра интеграция със заинтересованите страни от публичния и частния сектор (академични среди, индустрия, здравен сектор, природозащитни организации, образование и др.) и граждански формирования (напр. гражданска наука). Прес-съобщенията и новините са основен инструмент за популяризиране на резултатите. Те са на разположение и се ползват от всички участващи страни: изследователите, техните институции, финансиращите агенции, заинтересованите страни и обществото. PR-екипът на Националния природонаучен музей при БАН полага много усилия за широкото разпространение на научните резултати и дейностите на музея чрез прес-съобщения, комуникация в социалните мрежи и средствата за масова информация. Благодарение на добре изградената мрежа за разпространение на музея, прессъобщенията редовно захранват с информация и са основа за печатни, онлайн, радио и телевизионни новини в реномирани национални медии. Този подход, който се прилага от години, и ще се използва за целите на проекта DiSSCo-BG. Дейностите са насочени към три групи заинтересовани лица:
 • Научната общност – национална и международна
 • Представители на правителствените и държавни структури, както и на бизнеса в България. Това са структури в рамките на Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по горите, общинските администрации и други. Те ще бъдат целева група на българската версия на уеб-страницата на проекта, популяризиращите материали и информационните дни, които са планирани за всяка от четирите години на проекта.
 • Представители на гражданското общество в България. Те могат да бъдат студенти, неправителствени организации, медии, граждани, заинтересувани от опазването на природата и др. Те ще бъдат целева група на българската версия на уеб-страницата на проекта, популяризиращите материали и информационните дни, които са планирани за всяка от четирите години на проекта
Цели на Работен пакет 5
 • PR и комуникационно управление и разпространение на дейностите на проекта
 • Комуникация с други ръководители на РП и членове на екипа, отговарящи за резултатите от проекта, за да се получи пълна информация за всяка стъпка
 • Създаване на уеб-страница на проекта
 • Изготвяне на два печатни материала, популяризиращи дейностите (брошури и др.)
 • Създаване на мултимедиен продукт за проекта
 • Организиране на "Ден на отворените врати" – два пъти в рамките на проекта
 • Организиране на пет срещи или кръгли маси с представители на различни групи заинтересовани страни
 • Организиране на две изложби в НПМ–БАН, представящи проекта
Описание на работата
Задача 5.1. PR-управление за разпространение на дейностите, свързани с проекта.
Ръководител на задачата: Силвия Тошева
Тази задача включва административна работа и контрол на времевия график на дейностите от РП5; комуникация с други ръководители на РП и членове на екипа, отговорни за резултатите от проекта, за да се получи пълната информация за всяка стъпка от изпълнението на проекта. Тази задача е предвидена за целия срок на проекта.
Дейности:
 • Изготвяне на комуникационен план с график на дейностите за всяка година, определяне на ролите и отговорностите, свързани с дейностите за разпространение
 • Установяване на редовна комуникация с експерти от другите работни пакети за координиране на дейностите, свързани с процеса на разпространение
 • Изготвяне на редовни прес-съобщения за получените нови и интересни резултати от проекта
 • Провеждане на редовни срещи на участниците в проекта
Задача 5.2. Изготвяне на уеб-страница на проекта.
Ръководител на задачата: д-р Драгомир Димитров
Интернет-базирано разпространение: Със започването на проекта ще бъде създадена уеб-страница на проекта, която ще предоставя актуална информация за графика, напредъка и резултатите от проекта. Цялата информация и дигиталните изображения, качени в уеб-базирана база данни, ще бъдат лесно достъпни за всеки, който проявява интерес. Тези източници, свързани с данните на етикета и допълнителна налична информация за изследваните образци, могат да бъдат използвани за множество различни цели.

Задача 5.3. Изготвяне на популяризиращи печатни материали (листовки, брошури и др.)
Ръководител на задачата: ас. Асен Игнатов

Задача 5.4. Създаване на мултимедиен продукт за проекта
Ръководител на задачата: инж. Иван Янчев

Задача 5.5. Организиране на събития, представящи проекта
Ръководител на задачата: Силвия Тошева
5.5.1. "Ден на отворените врати"
5.5.2. Организиране на пет срещи или кръгли маси с различни заинтересовани страни:
 • Организиране на кръгла маса със заинтересовани страни от сектора на околната среда (държавни органи, частни компании и неправителствени организации) за представяне на дигиталната база-данни и потенциала ѝ за използване за разрешаване на проблеми на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.
 • Организиране на кръгла маса със заинтересовани страни от сектора на университетското образование – държавни органи, университети (вкл. частни) и други заинтересовани страни, за представяне на дигиталната база данни и потенциала ѝ за използване за разрешаване на проблеми на университетското образование.
 • Организиране на кръгла маса със заинтересовани страни от сектора на гимназиалното образование – държавни органи, гимназии (вкл. частни) и други заинтересовани страни, за представяне на дигиталната база данни и потенциала ѝ за използване за разрешаване на проблеми на гимназиалното образование.
 • Организиране на кръгла маса със заинтересовани страни от сектора на туризма – държавни органи и частни компании, за представяне на дигиталната база данни и потенциала ѝ за използване за разрешаване на проблеми на еко- и специализирания туризъм.
 • Организиране на кръгла маса със заинтересовани страни от фармацевтичния и свързани с него сектори – държавни органи и частни компании, за представяне на дигиталната база данни и потенциала ѝ за използване за развитие на отглеждането на медицински растения.
5.5.3. Организиране на две изложби в НПМ–БАН, представящи проекта
Първата изложба в НПМ е за разясняване на основната научна идея, както и методите и въздействията на проекта по начин, достъпен за широката публика. Продължителността на изложбата ще бъде 6 седмици и очакваме над 500 посетители да разгледат изложбата. Втората изложба в НПМ е за представяне на основните научни резултати от проекта по начин, достъпен за широката публика. Целта е да се повиши обществената осведоменост за опазването на уникални научни колекции и да бъдат насърчени отговорните лица, вземащи решения, да прилагат резултатите от проекта в съществуващите политики, разпоредби, практики и др., както и крайните бенефициенти да използват резултатите от проекта и да го представят на други потенциални потребители. Продължителността на изложбата ще бъде 6 седмици и повече от 500 посетители ще имат възможности да разгледат изложбата.

Отчетни документи по РП 5
 • Д5.01-Д5.04: Годишен доклад за разпространението чрез интернет: уеб-страница (месеци 13, 25, 37, 48)
 • Д5.05-Д5.07: Доклади за разпространените печатни материали: две листовки (месеци 6, 42)
 • Д5.08: Доклад за мултимедийното разпространение: CD (месец 30)
 • Д5.09-Д5.12: Годишни доклади за събитията промотиращи проекта (месеци 13, 25, 37, 48)
Ключови събития по РП 5
 • К5.1: Уеб-страница на проекта, достъпна онлайн (месец 6)
 • К5.2: Отпечатване на популяризиращ материал #1 (месец 7)
 • К5.3: Отпечатване на популяризиращ материал #2 (месец 42)
 • К5.4: Изработване на мултимедиен продукт за проекта (месец 30)
 • К5.5: „Ден на отворените врати“ #1 (месец 9)
 • К5.6: „Ден на отворените врати“ #2 (месец 45)
 • К5.7: Кръгла маса със заинтересовани страни от сектора на околната среда (месец 10)
 • К5.8: Кръгла маса със заинтересовани страни от сектора на университетското образование (месец 22)
 • К5.9: Кръгла маса със заинтересовани страни от сектора на гимназиалното образование (месец 34)
 • К5.10: Кръгла маса със заинтересовани страни от туристическия сектор (месец 36)
 • К5.11: Кръгла маса със заинтересовани страни от фармацевтичния и свързани с него сектори (месец 44)
 • К5.12: Изложба #1 (месец 30)
 • К5.13: Изложба #2 (месец 42)